0528 – 269599 (tussen 09:00 & 17:00) info@fysiofit-hoogeveen.nl

Algemene voorwaarden

Praktische informatie voorafgaand aan uw behandeling:

 • Voor uw ( eerste ) behandeling graag meenemen;  een grote handdoek / hoeslaken, een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en een eventuele verwijzing.
 • Het is niet verplicht om eerst uw huisarts te consulteren. U maakt dan gebruik van de DTF (‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’) zodat u ook zonder verwijzing bij ons terecht kunt.
 • Tijdens de eerste behandeling worden uw persoonsgegevens gecontroleerd. Er wordt een vraaggesprek afgenomen en er wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om de aard van uw klachten te bepalen. Indien mogelijk wordt er ook (een deel van) een behandeling uitgevoerd.
 • Ons advies is om voorafgaand aan de eerste behandeling uw verzekering te controleren zodat u weet of, en in welke mate, uw aanvullende verzekering fysiotherapie vergoedt. Mocht u alleen de beschikking hebben over een basisverzekering houd er dan rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn voor u.
 • Mocht u niet verschijnen op de hierboven genoemde of toekomstige afspraken, of belt u niet eerder dan 24 uur van tevoren af, dan zijn wij genoodzaakt om 75% van het geldende tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen. U kunt ons te allen tijde mailen, bellen dan wel de voicemail inspreken. Dit is ook mogelijk in het weekend.
 • Ten aanzien van de protocollen waarmee wij dienen te werken bestaat de mogelijkheid dat wij u via uw mailadres vraag om specifieke vragenlijsten aangaande uw klacht in te vullen. Dit wordt gedaan om de meetbaarheid en doelmatigheid van de fysiotherapeutische behandeling te verbeteren en bovendien tijd te besparen voor de daadwerkelijke behandeling.
 • Daarnaast wordt u mogelijkerwijs na afsluiting van de behandeling door een onafhankelijke partij gevraagd om (geheel vrijblijvend en anoniem) een enquête in te vullen over een aantal aspecten van uw behandeling.

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysio Fit Hoogeveen.

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
 • Het aan ons verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Klachtenregeling
Uw fysiotherapeut voert haar beroep te allen tijde gedegen en naar behoren uit. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop er met u omgegaan wordt/is, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut. Deze is altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief of mail.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Onderdeel van de klachtenregeling is dat patiënten gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar worden gesteld. Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Binnen 48 uur heeft u een afspraak mogelijkheid

Naast het online aanmeldformulier kunt u ons ook bellen of mailen.

Fysio Fit Hoogeveen helpt u graag van uw klachten af!